Słówko dnia: lassen

Ich lasse meinen Hund in meinem Bett schlafen 🙂

Czasownikiem pokrewnym (obok czasownika möchten) jest:

lassen: pozwalać, zostawiać, kazać

Bywa używany w podobny sposób jak czasowniki modalne.

-*-

Odmiana:

ich lasse

du lässt

er/sie/es lässt

wir lassen

ihr lasst

Sie/sie lassen

-*-

Przykłady:

 • Lass mich das machen. Pozwól mi to zrobić.
 • Lass mal, ich mache das schon. Zostaw, już ja to zrobię.
 • Lass mich mal vorbei. Przepuść mnie
 • Laura, lässt dich deine Mutter viel am Comuter spielen? Laura, czy twoja mama pozwala ci dużo grać na komputerze?
 • Das Wort lässt sich nur schwer übersetzen. Ciężko jest przetłumaczyć to słowo.
 • Gehst du zur Reinigung? Kannst du meinem Anzug auch reinigen lassen? Idziesz do pralni? Czy możesz oddać do czyszczenia też mój garnitur?
 • Lesen lässt mich besser schreiben. Czytanie pozwala mi lepiej pisać.
 • Lesen lässt Träume entdecken und verwirklichen. Czytania umożliwia odkrywanie i realizowanie marzeń.
 • Ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Zostawiam za sobą przeszłość.
 • Stereotypen lassen sich nicht leicht ändern. Nie jest łatwo zmienić stereotypy.

Herzliche Grüße

Słówko dnia: müssen

Mit den Hufen eines Pferdes ist es wie mit den Schuhen eines Menschen. Deshalb müssen Pferdebesitzer regelmäßig die Hufe ihrer Tiere kontrollieren.

Dzisiaj szósty (ostatni) czasownik modalny (Modalverben):

müssen – muszę, jest mi nakazane

-*-

Odmiana:

ich muss

du musst

er/sie/es muss

wir müssen

ihr müsst

Sie/sie müssen

-*-

Przykłady:

 • Ich muss nach Hause gehen. Muszę iść do domu.
 • Sie muss zu mir kommen! Ona musi do mnie przyjść!
 • Greta muss morgen arbeiten. Greta musi rano pracować.
 • Mein Zug fährt um 6 Uhr morgens. Da muss ich früh aufstehen. Mój pociąg wyjeżdża o 6 rano. Muszę wcześnie wstać.
 • Wir müssen sofort gehen. Musimy natychmiast iść.
 • Wir müssen noch unsere Hausaufgabe machen. Musimy jeszcze zrobić naszą pracę domową.
 • Es ist schon 18 Uhr! Ich muss gehen! To jest już 18.00! Muszę iść!
 • Wir haben keine Milch mehr. Wir müssen einkaufen gehen. Nie mamy więcej mleka. Musimy iść na zakupy.
 • Er ist Chirurg. Er muss viel Erfahrung haben. On jest chirurgiem. On musi mieć duże doświadczenie.
 • Herr Klumm ist Bäcker. Er muss jeden Tag um 3 Uhr aufstehen. Pan Klumm jest piekarzem. On musi wstawać codziennie o trzeciej.
 • Ich muss Deutsch lernen. Gute Idee. Muszę uczyć się niemieckiego. Dobry pomysł.

Schönes Wochenende!

Słówko dnia: dürfen

 

Ich darf zu dem Schloss gehen.

-*-

Dzisiaj trzeci z sześciu czasowników modalnych (Modalverben).

dürfen – mieć pozwolenie, obowiązek

Za pomocą czasownika dürfen możemy wyrazić pozwolenie, zakaz, prośbę, propozycję.

-*-

Odmiana:

ich darf

du darfst

er/sie/es darf

wir dürfen

ihr dürft

Sie/sie dürfen

-*-

Przykłady:

 • Ich darf zwei Stunden Computer spielen. Mam pozwolenie grać dwie godziny na komputerze.
 • Ich darf einmal pro Woche meine Freunde besuchen. Mam pozwolenie raz w tygodniu odwiedzać moją przyjaciółkę.
 • Hier darf man nicht rauchen. Tutaj nie wolno palić.
 • Kamil darf nicht fernsehen. Kamil nie może oglądać telewizji.
 • Darf ich mit Dorota sprechen? Mogę rozmawiać z Dorotą?
 • Darf ich hier parken? Mogę tutaj parkować?
 • Kinder dürfen kein Alkohol trinken. Dzieci nie mogą pić alkoholu.
 • Warum darf ich nicht haben, was du hast? Dlaczego nie mogę mieć tego, co ty?
 • Ihr dürft nicht über ihn lachen. Nie wolno wam się z niego śmiać.
 • Darf ich etwas sagen? Mogę coś powiedzieć?
 • Darf ich dein Auto benutzen? Czy pozwolisz mi skorzystać z twojego samochodu?

Ich wünsche dir einen schönen Tag!

-*-